top of page

Uw privacy.

Heeft u een klacht omtrent uw privacy, dan kunt contact opnemen met Koen Ruigrok (praktijkeigenaar). Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

Dit zijn onze AVG verklaringen van 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023

 

Privacyverklaring 2018

Privacyverklaring 2019

Privacyverklaring 2020

Privacyverklaring 2021

Privacyverklaring 2022

Privacyverklaring 2023

Privacyverklaring 2024

ZIVVER / beveiligd met ons communiceren

Wilt u beveiligd met ons communiceren (bv. over uw patiëntgegevens/medische gegevens) dan kunt u hier klikken om een beveiligde pagina te openen waarin u beveiligd over persoonsgegevens of medische gegevens kan spreken m.b.t. uzelf of over anderen. Deze pagina zal in een nieuw doelvenster openen en het programma Zivver (waar wij een contract mee hebben) openen. Waarom? Dan weet u zeker dat alleen de directie van MTC de Viergang & uzelf toegang tot het bericht hebben.

 

Privacyverklaring

MTC de Viergang hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er zo veel mogelijk aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. MTC de Viergang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; nieuwe Europese Privacy wetgeving die 25-05-2018 van kracht is geworden). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy. Zie rood kopje: ‘verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten.’;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (denk hierbij aan onze nieuwsbrief, huiswerkoefeningen of afspraak herinneringen);

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten (uw dossier)

Voor een goede behandeling is het zowel noodzakelijk als wettelijk verplicht dat uw fysiotherapeut een behandeldossier aanlegt. Uw dossier bevat onder andere persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en gegevens van een huisarts en/of specialist of andere paramedici (denk bijv. aan een pedicure, podoloog, ergotherapeuten en/of psychologen). Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of trainingsabonnement.

Medewerkers van MTC de Viergang doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

 • Onbevoegden geen toegang geven tot uw gegevens.

 

De zorgverleners en het (financiële) administratiepersoneel die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier die noodzakelijk zijn voor het vervullen van hun taak. Deze medewerkers hebben of beroepsgeheim of hebben een geheimhoud clausule getekend.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Informeren van andere paramedici na uw schriftelijke eenmalige toestemming en/of informeren van uw huisarts en/of specialist in het ziekenhuis (hier is alleen mondeling toestemming voor nodig);

 • Wanneer er door ziekte patiënten moeten worden waargenomen en/of moeilijke casussen tussen zorgverleners worden overlegd in onze praktijk;

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn (geanonimiseerde gegevens).


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MTC de Viergang de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Geslachtsnaam; Achternaam partner; (Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres; Geslacht; Geboortedatum; Gezondheidsgegevens; Verzekeringsgegevens; BSN; ID of paspoortnummer; Adres; Postcode; Woonplaats; Huisarts.

 

Uw persoonsgegevens worden door MTC de Viergang opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door MTC de Viergang verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MTC de Viergang de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres; Telefoon; AGB code; Adres; Postcode; Woonplaats; Zorgmail; Welke instelling u werkt (ziekenhuis, huisartsenpraktijk, etc).

 

Uw persoonsgegevens worden door MTC de Viergang opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door MTC de Viergang verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MTC de Viergang de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Woonplaats; AGB-nummer; BIG-nummer; Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum; Salarisgegevens; Kopie ID; BSN-nummer; Bankgegevens; Bedrijfsfoto van werknemer;

 

Uw persoonsgegevens worden door MTC de Viergang opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 • Solliciteert u bij ons, dan bewaren wij maximaal 4 weken na het gesprek uw persoonsgegevens. Tenzij u aan ons vraagt of wij uw persoonsgegevens willen bewaren met het oog op het ontstaan van een nieuwe baan, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar.

 • Heeft u bij ons stage gelopen, dan bewaren wij redelijkerwijs uw gegevens voor maximum 2 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Voor het verzorgen van de (financiële) administratie; Syfers (accountancybedrijf en verzekeringen) en People&Payment (Salariskantoor en Arbo).

 • Ziekteverzuimverzekering van Nedasco als derde partij voor onze uitkeringen bij ziektes van personeel.

 • Voor het verzorgen van onze bedrijfsverzekeringen gebruiken wij ABN Amro zakelijk verzekeren en de VVAA en Syfers assurantiën).

 • LDF: voor het verzorgen van anonieme behandeldata richting de Landelijke Database Fysiotherapie, waaruit statistiek onderzoek kan worden gedaan voor wetenschappelijke doeleinden rondom de fysiotherapie.

 • PREM: Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken (via Qualiview);

 • Voor het versturen van medische rapportages naar patiënten en individuele (para) medische zorgverleners gebruiken wij een beveiligde mailomgeving (Zivver).

 • Voor het bewaren/opbouwen van uw behandeldossier gebruiken wij de beveiligde omgeving softwareprogramma Intramed Online Compleet.

 • Voor het verzorgen van medische vragenlijsten via een beveiligde omgeving (Intramed Online Compleet);

 • Voor het verzorgen van afspraakherinneringen en huiswerkoefeningen gebruiken wij de app ''MijnZorgApp'' deze is ingebouwd in onze software van Intramed.

 • Voor het communiceren met zorgverleners extern gebruiken wij ZorgDomein & Siilo.

 • Voor de hosting van onze mailservers en AVG beleid gebruiken wij de diensten van Michel Broekarts via DoIT4All.

 • Voor de hosting/verzorging van onze telefoonservers gebruiken wij de diensten van HAWEBO.

 • Voor het gebruik van onze camerabewaking en VPN verbindingen in en buiten ons pand gebruiken wij ZZP'er ICT man Twan Lindenburg.

 • Voor de kwaliteitsondersteuning maken wij gebruik van het KRF-NL van de KNGF beroepsgroep. Hierin zijn al onze fysiotherapeuten geregistreerd en worden ze gestimuleerd om blijvend te leren om herregistratie te ontvangen elke 5 jaar op basis van het gehaald aantal scholingspunten.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor (fysieke) mondelinge toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bij het versturen van rapportages en/of echobeelden naar andere (para) medici zullen wij schriftelijk toestemming vragen om dit via het beveiligde sofwareprogramma Zivver te voltooien.

 

Bewaartermijn

MTC de Viergang bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zie individueel bij de rode kopjes hoelang de gegevens worden bewaard.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MTC de Viergang van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een dubbele gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; deze back-ups zijn beveiligd en liggen achter slot en grendel.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Wel hebben we zoals hierboven beschreven een medische bewaarplicht, mocht u verzoek doen tot verwijdering, dan wordt uw dossier uit alle actieve registers gehaald (wel blijven uw gegevens in de niet actieve registers bewaard. Medewerkers hebben dan geen toegang meer tot uw gegevens, alleen de directie).

Mocht u uw dossier willen meenemen naar een andere zorgverlener, is dit natuurlijk toegestaan. Dit kan digitaal via Zivver of per post c.q. uitgeprint dossier, dit is in principe gratis. Echter mocht het meerdere kopieën betreffen en/of meer dan 50 pagina's zijn brengen wij hiervoor 5 euro in rekening. Als u uw dossier komt ophalen, zult u zich moeten identificeren met een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart die niet verlopen is. Wij zijn gerechtigd om u te vragen om een schriftelijke verklaring te ondertekenen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen direct aan een andere partij, in uw opdracht en met uw toestemming.

Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Datalek melden?

Wilt u een datalek van ons melden? Klik dan hier.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als MTC de Viergang zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw (medische) persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via koen@mtcdeviergang.nl of kunt u ons bellen op 015-3699710 (vaste lijn) of een whatsapp berichtje sturen naar 06-13389193 (praktijkmobiel).

bottom of page